استاندارد 39

بارکد39

استاندارد 39 ، استانداردی صنعتی ميباشد كه در خط توليد و جهت سيستمهای اطلاعاتی داخلی يك شركت مورد استفاده قرار ميگيرد. كاراكترهای قابل استفاده در اين استاندارد عبارتند از :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I G K L M N O P Q R S T U V W Y Z

  • – / $ % . *

خط فاصله يا Space

در استاندارد بارکد 39 ابتدا و انتهای باركد علامت ستاره درج می گردد و ممكن است در بعضی از باركدخوانها به عنوان يك كاراكتر مستقل قابل خواندن نباشد. اين استاندارد محدوديتی از نظر طول ندارد و می توان هر كدی با هر رقم داشته باشيد. از نظر فنی،دارای دانسيته ( حجم ذخيره ســازی اطلاعات به پهنای باركد ) پائين است اما به خوبی خوانده می شود.جهت جلوگيری از بروزخطا در زمان خواندن، اطلاعات توسط باركدخوان، در زمان نوشتن وخواندن اطلاعات از رقم كنترلی استفاده می گردد.اين رقم ،كنترلی، آخرين رقم در يك كد است كه بصورت رقم اضافی نوشته می شود

جهت ساخت برخط بارکد 39 میتوانید اینجا کلیک کنید

سبد خرید