فركانس راديويي

بهره گيري از امواج راديويي بُعد ديگري از شناسايي خودكار مي باشد. اساس اين ايده بر ارسال سيگنال به شئ و دريافت بازتاب توسط گيرنده استوار است.در روش RF (Radio Frequency) ، امواج راديويي در مسير عبور شئ ارسال مي گردد. گيرنده بسيار كوچكي متشكل از يك ميكروچيپ و ارسال كننده علائم ( به ابعاد يك قوطي كبريت يا كوچكتر ) كه به شئ متصل شده، اين علائم را دريافت و سپس کد موجود در حافظه خود را به فرستنده اصلي ارسال مي دارد. با دريافت توسط فرستنده اصلي، عمل شناسايي انجام شده است.

پوشيده شدن گيرنده توسط رنگ ، گردوخاك ، سيمان و … نمي تواند از ارسال علائم جلوگيري نمايد وبه همين دليل بهترين كاربرد اين سيستمها درمكانهاي توليدي به شدت آلوده ويا داراي موانع متعدد است .معمولا خطوط مونتاژكارخانجات اتومبيل سازي، بيشترين استفاده را از اين سيستم مي برند و همچنين استفاده مطلوب از سيستمهاي حمل و نقل خودكار ( aGV ) بدون اين سيستم مقدور نيست.

سبد خرید