نوارهاي مغناطيس magnet

نوارهاي مغناطيس magnet در اين روش از تكنولوژي متداول در ضبط مغناطيسي اطلاعات استفاده مي شود. مانند ضبط اطلاعاتي همچون موسيقي، برنامه كامپيوتري و .. بر روي نوار مغناطيسي. اطلاعاتي كه روي نوار ضبط شده، با عبور نوار از مقابل هد مغناطيسي، بازيابي مي گردد. از مزاياي اين روش، عدم حساسيت به گردوخاك و چربي محيط بوده و كاربرد آن بيشتر در كارتهاي اعتباري ، بليط ها و كارتهاي شناسايي است .

سبد خرید