كاربرد و مزاياي استفاده از سيستم باركد


بدون ترديد استقبالي كه دركشورهاي پيشرفته از باركد شده است را مي توان با مراجعه به اجناس و كالاهاي آنها دريافت. ولي دامنه كاربرد باركد به اينجا ختم نمي گردد. سيستم باركد داراي موارد استفاده بيشماري در مراكز اداري ، صنعتي و مالي بوده كه ذيلاً به چند نمونه از اين موارد اشاره ميشود :

ـ سيستمهاي فروش


در سيستمهاي فروش ، نصب باركد برروي كالاها و استفاده از آن براي انتقال اطلاعات كالاهاي فروخته شده به كامپيوتر گامي بسيار موثر در سرعت بخشيدن به امر فروش و بالا بردن ميزان كنترل و دقت در محاسبات و عمليات مي باشد زيرا خطاهاي ناشي از فاكتورهاي انساني حذف ميگردند.

ـ انبارها


درانبارها با استفاده از باركد، شناسايي كالاها بسيار ساده شده و نياز به متخصصين فني انبار را كاهش ميدهد. همچنين در پايان دوره نيز عمليات انبارگرداني به سهولت وبا سرعت انجام مي شود. در ضمن اطلاعات موجودي كالا و موقعيت قرارگيري ومشخصات آنها هميشه دردسترس است و صدور قبوض انبارو تهيه گزارشات مورد نياز منجمله زمان سفارش مجدد براي هر قلم كالا به راحتي از طريق كامپيوتر صورت ميگيرد .

ـ خطوط توليد


درخطوط توليد كارخانجات صنعتي ازاين تكنولوژي جهت ثبت اطلاعات مختلفي نظير مشخصات توليد، مشخصات مواد مصرفي ، كنترل كيفي ، زمان سنجي ، نوع توليد و كنترل كاركنان توليدي و ارائه آمارهاي توليدي استفاده مي شود .

ـ كنترل تردد افراد


براي حفظ امنيت و كنترل تردد افراد ،كليه كارمندان با در دست داشتن كارتهايي كه حاوي اطلاعات به شكل باركد است مي توانند درهاي مخصوص را بازكرده و وارد يا خارج شوند. در ضمن استفاده از دستگاهها و تجهيزات حساس وگرانقيمت كه همواره درمعرض استفادههاي نادرست و نابجا بوده اند را ميتوان كنتـرل نمود و قابليت تعريف پرسنـل و حدود دسترســي هركدام به دستگاههاي مختلف را تعيين كرد و گزارشات متنوع از كاركرد دستگاهها و افراد داشت ( كنترل دسترسي )

ـ حضوروغياب


كارتهاي شناسايي كارمندان به باركد مجهز شده و با استفاده از ساعت حضور وغياب كامپيوتري ، اطلاعات مربوط به ساعات ورود و خروج كارمندان بدون خطا و صرف وقت و هزينه زياد به كامپيوترها وارد شده ودر پايان ماه ليستهاي حقوق بدون فوت وقت وبا دقت صددرصد جهت پرداخت حقوق آماده هستند .