از بدو پيدايش باركد ، در اوائل دهه 50 ميلادی ، اين تكنولوژی باعث تسريع بسيار زياد در چرخش كالاها و اطلاعات در دنيـای صنعت و تجارت شده است . امروزه سيستم های مبتنی بربـاركـد ، به علت حذف ورود اطلاعات از طريق صفحه كليد و از بين بردن احتمال بروز خطای انسانی در وارد ساختن اطلاعات پايه به كامپيوترها ، نقش بسيار مهمی در امر تجارت در صحنه اقتصاد بين المللی بازی می كنند .


تكنولوژی باركد ، بطور خلاصه شامل اين زيرمجموعه ها می باشد : مجموعه علائم يا زبانهايی كه اطلاعات موردنظر را تبديل به كدهای ميله مانند می نمايد، كه با تجهيزات نسبتاً ساده ای قابل خواندن می باشند ، اسكنرها و مدارهای تبديل اين كدها به اطلاعاتی كه توسط كامپيوترها قابل استفاده باشد و بالاخره روشهايی به جهت حصول اطمينان ازاين امر كه دراين روند هيچگونه خطايی روی نداده است.

در حال حاضر زبانهای و متفاوتی برای تبديل اطلاعات به باركد وجود دارد . هركدام ازاين زبانها ـ‌ يا مجموعه علائم ـ دارای قواعد خاص خود برای تبديل كاراكترها ( شامل اعداد ، حروف و علائم نقطه گذاری ) به كدها می با شند. قواعد زبانها در چاپ كردن كدها ، از كد درآوردن اطلاعات ، جلوگيری از بروز خطاها ، نحوه نمايش اطلاعات و در نوع اطلاعاتی كه می توانند نشان دهند، اختصاصی و با يكديگر متفاوت است. برخی از زبانها تنها قادر به كد كردن اعداد هستند در حاليکه برخی ديگر قادرند هم اعداد ، هم حروف و هم تعدادی از علائم نقطه گذاری را تبديل به كد نمايند ، در حالی كه برخی ديگر از اين زبانها قادرند به آسانی تمامی كاراكترهای اسكی (aSCII) كه شامل 128 يا حتی 256 كاراكتر است را تبديل به كد نمايند . زبانهائی كه به تازگی ارائه شده اند حتی قادر به كد كردن چندين زبان درآن واحد هستند يا می توانند كاراكترهائی راكه كاربر طراحی نموده تبديل به كد سازند و يا حتی توانائی اين را دارند كه اطلاعات را ، در صورت صدمه ديدن باركد چاپ شده ، بازيابی و احياء نمايند .

در برآوردی كه اخيراً صورت گرفته است ، تعداد زبانهای باركد را بالغ بر 255 عدد دانسته اند ، اين در حالی است كه تنها 5 عدد ازاين زبانها دارای كاربری همه گير می باشند