برچسب کاغذی / لیبل کاغذی

 برچسب کاغذی paper label


مورد استفاده برچسب  کاغذی یا لیبل کاغذی جهت ثبت مشخصات کالا  روی بسته بندی میباشد
این برچسب در مقابل آب خوردگی مقاومت ندارد ، در صورت نیاز میتوان این برچسب را به رنگهای مختلف تولید نمود .
بر روی برچسب کاغذی ( بصورت شیت ) با چاپگر های لیزری هم میتوان چاپ نمود .
توسط چاپگر های برچسب از ریبون وکس و وکس رزین جهت چاپ روی این برچسبها استفاده میشود .