ریبون وکس رزین

 WAX RESIN

RIBBON STAR

ریبون وکس رزین  WAX RESIN

ریبون وکس رزین
این ریبون نوع مقاوم تر ریبون وکس است  توسط این ریبون میتوان روی برچسب های کاغذی چاپ گرفت
این ریبون در مقابل سایش مقامت بیشتری نسبت به ریبون وکس دارد .
با این ریبون میتوان روی برچسب های صدفی چاپ گرفت اما مقاومت چاپ آن زیاد نیست .

 

 

نوع ریبون سایز ریبون وضعیت جوهر سایز نوار مرکزی
WAX Resin 160 * 300 INK OUT 1"
WAX Resin 110 * 300 INK OUT 1"
WAX Resin 80* 300 INK OUT 1"